Malmin lentokenttäyhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös 1.9.2016–31.12.2017

Kevätkokouksessa 15.5.2018 esitelty vuosikertomus ja tilinpäätös on nyt ladattavissa PDF-muodossa tästä linkistä.

Malmin lentokenttäyhdistys ry:n vuosikertomus 1.9.2016–31.12.2017

Yhdistyksen perustamisen tausta

Malmin lentokenttäyhdistys ry perustettiin 1.9.2016 edistämään yleisilmailua Helsingissä ja tarkoituksensa toteuttamiseksi jatkamaan Helsinki-Malmin lentoaseman toimintoja 1.1.2017 alkaen, kun Finavia Oyj oli vetäytymässä lentoasemalta.

Yhdistyksen perustamista edeltävät selvittelyt alkoivat huhtikuussa 2016. Ne etenivät kesän ja alkusyksyn mittaan neuvotteluina Helsingin kaupungin, Finavian, Trafin ja ELY-keskuksen kanssa. Keskusteluissa kävi ilmi, että joitakin kyselyjä Helsinki-Malmin lentoaseman toimintojen jatkamisesta oli tullut, mutta asiassa ei oltu edetty pidemmälle. Vuoden 2016 edetessä kävi myös entistä selvemmäksi, että Finavia olisi 31.12.2016 todellakin poistumassa Helsinki-Malmin lentoasemalta.

Yhdistys esitti 30.9.2016 Helsingin kaupungille ehdotuksen Malmin lentoaseman väliaikaiskäytöstä. Toiminnan suunnittelun pohjana olivat Trafin turvallisuusarviointi Helsinki-Malmin toiminnan jatkumisesta valvomattomana lentopaikkana. Tavoitteena oli, että toimintatavat ja kustannustaso loppukäyttäjille säilyisivät mahdollisimman lähellä entisiä.

Lopullisen maanvuokrasopimuksen sisältöön vaikuttivat merkittävästi Helsingin kaupungin asettamat tavoitteet. Neuvottelujen edetessä kävi selväksi, että kaupunki tulisi vuokraamaan alunperin ilma-alusten säilyttämiseen ja huoltoon kaavailtua Lentokonehalli 1:tä ainoastaan tapahtumakäyttöön, mahdollisesti kuitenkin muutaman kuukauden pituisen siirtymäajan puitteissa.

Samanaikaisesti maanvuokraneuvottelujen kanssa yhdistys kävi kattavia neuvotteluja liittyen mm. ympäristölupaan, lentopaikan pitolupaan ja toimintamenetelmiin. Neuvottelukumppaneina olivat ELY-keskus, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Finavia, Helsingin kaupungin ympäristökeskus sekä Malmin lentoaseman käyttäjät. Neuvotteluiden tuloksena syntyivät mm. lentopaikan toimintaohjeet sekä ympäristölupahakemus Helsingin kaupungille. Neuvotteluja käytiin myös lentoaseman teknisten järjestelmien siirtämisestä yhdistykselle.

Koska Helsinki-Malmin lentokenttä oli muuttumassa lentoasemasta valvomattomaksi lentopaikaksi, toimivaltainen ympäristöviranomainen oli myös vaihtumassa. Helsinki-Malmin lentoasemalla oli Aluehallintoviraston (entinen Länsi-Suomen ympäristölupavirasto) myöntämä ympäristölupa. Uusi valvova viranomainen olisi Helsingin kaupungin Ympäristökeskus (1.6.2017 alkaen Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialan Ympäristöpalvelut). Mittavien neuvottelujen tuloksena todettiin, että kunnallista ympäristölupaa ei ehdittäisi myöntää yhdistykselle ennen toiminnan alkamista. Tämän vuoksi lentokenttäyhdistys ilmoitti ELY-keskukselle joulukuussa 2016 ottavansa Finavian vastuulla olleen ympäristöluvan velvoitteet vastattavakseen sellaisinaan. Myöhemmin toiminnan jo käynnistyttyä ympäristölupa siirrettiin Helsingin kaupungin valvottavaksi.

Syksyn 2016 aikana yhdistyksen toiminnasta ja neuvottelujen etenemisestä tiedotettiin syyskokouksessa, tiedotustilaisuudessa sekä nettisivujen ja Facebookin kautta.

Jäsenmäärä

Yhdistyksen jäsenmäärä kehittyi vuoden 2016 aikana seuraavasti:

1.9.2016         18 jäsentä
1.1.2017         353 jäsentä
31.12.2017    710 jäsentä

Yhdistyksen alun aikajana

25.4.2016   Ensimmäiset puhelinkeskustelut Helsingin kaupungin, Trafin ja Finavian kanssa, joissa kartoitettiin lentotoiminnan jatkamisen mahdollisuuksia.

13.6.2016   Helsingin kaupungin ja Finavian tiedotustilaisuus Malmin lentokentän liiketiloja vuokraaville yrittäjille, jossa kerrottiin Finavian Malmin toimintojen alasajosta.

1.7.2016     Ensimmäinen tapaaminen Finavian kanssa lentotoiminnan koordinoimiseksi

23.8.2016   Ensimmäinen tapaaminen Helsingin kaupungin kanssa
Ennen tätä oltiin käyty pelkästään puhelinkeskusteluja. Palaverin jälkeen neuvottelut jatkuvat lähes päivittäin aktiivisina. Keskustelujen aiheina olivat lentotoimintaan varatun alueen rajaaminen ja alueen käytöstä sopiminen sekä sopiminen tontti- ja tilavuokrista.

28.8.2016   Yhdistyksen säännöt neuvotellaan, yhdistyksen työnimenä EFHF ry. Mukana Malmin ilmailukerhon, Mäntsälän ilmailukerhon ja Kevytilmailu ry:n edustajia.

1.9.2016     Malmin lentokenttäyhdistys ry perustetaan 18 perustajajäsenen voimin.

19.9.2016   Yhdistyksen ensimmäiset kotisivut avataan osoitteeseen efhfry.datalatu.fi jäsenhankinnan käynnistämiseksi.

21.9.2016   Yhteisneuvottelu Trafin ja Helsingin kaupungin kanssa.

22.9.2016   Yhdistyksen uudistetut kotisivut julkaistaan osoitteessa www.efhfry.fi.

26.9.2016   Yhdistyksen syyskokous Suomen Ilmailumuseolla

30.9.2016   Yhdistys esittää Helsingin kaupungille ehdotuksen Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäytöstä.

29.10.2016 Yhdistyksen ilma-aluskartoitus Malmin toimijoille tulorakenteen, säilytystilatarpeen sekä tarvittavien polttoainelaatujen hahmottamista varten. Vastauksia saatiin muutamassa päivässä 96 kpl.

3.12.2016   Malmin terminaalirakennuksessa pidetään yhdistyksen tiedotustilaisuus, jossa esitellään mm. toimintamenetelmät ja maksut 1.1.2017 alkaen.

19.12.2016 Malmin lentokenttäyhdistys ilmoittaa ELY-keskukselle Helsinki-Malmin lentoasemaa koskevan ympäristöluvan haltijan vaihtumisesta.

21.12.2016 Yhdistyksen ja kaupungin välinen maanvuokrasopimus allekirjoitetaan

23.12.2016 Lentopaikan pitolupahakemusta täydennetään

27.2.2016   Sovitaan Finavian kanssa käytettyjen kiitotievalojen, rullaustievalojen, PAPI-valojen, lähestymislinjavalojen ja opastekylttien luovuttamisesta Malmin lentokenttäyhdistykselle.

28.12.2016 Hahmotellaan kenttäpäivystäjän tehtävät, kunnossapito sekä PPR-järjestelmä. Valmistellään laitteistojen siirto Finavialta lentokenttäyhdistykselle.

29.12.2016 Trafi myöntää yhdistykselle lentopaikan pitoluvan

30.12.2016 Kenttäpäivystäjän puhelinnumero avataan

1.1.2017     Yhdistyksessä 353 jäsentä. Lentotoimintaohjeet julkaistaan. Lentopaikan toiminta alkaa suunnitellussa aikataulussa.

3.1.2017     Allekirjoitetaan Helsingin kaupungin kanssa vuokrasopimus lennonjohtotornista ja sovitaan Finavian kanssa siihen liittyvien laitteiden luovuttamisesta yhdistykselle.

Lentoaseman tekniikan siirtäminen lentokenttäyhdistykselle

Vuodenvaihteessa yhdistys solmi vuokrasopimuksen lennonjohtotornista Helsingin kaupungin kanssa. Yhdistys sai lahjoituksina eri tahoilta laitteistoja, joista osa toimii edelleenkin kenttäpäivystäjän työkaluina.

Malmin lennonjohtotorni 3.1.2017. Lentokenttäyhdistyksen toimesta laitepöydän paneeleita kunnostettiin tammikuussa 2017.

Valot ja radiojärjestelmät

Vuodenvaihteessa valot, kyltit sekä osa radiolaitteista siirtyivät Finavialta Lentokenttäyhdistyksen omistukseen. Finavia hoiti valojen ja maalaitteiden purun, ja puretut osat siirtyivät varaosiksi Malmin lentokenttäyhdistykselle.

Muutokset ja uudistukset

ATIS uudelleen käyttöön

ATIS-lähetyksen toiminta keskeytyi, kun Finavia ja Ilmatieteen laitos lakkasivat tarjoamasta sääpalvelua Rajavartiostolle maaliskuun 2017 alussa. Tässä yhteydessä Sepeteuksentiellä sijainnut lähetysasema purettiin ja lähetinlaitteet siirtyivät Lentokenttäyhdistykselle. Toimenpiteet koordinoitiin hyvässä yhteistyössä Finavian ja Ilmatieteen laitoksen kanssa.

Malmin lentokenttäyhdistys sai Finavialta ATIS-työaseman sekä radiolähettimet.  Ilmatieteen laitoksen tarjoama METAR muuttui samojen muutosten yhteydessä AWS-METAR:ksi, eikä vanha ATIS-työasemalle dataa syöttänyt ns. ARWO-järjestelmä enää ollut hyödynnettävissä yhdistyksen tarpeisiin. Yhdistyksen vapaaehtoiset aktiivit purkivat auki ARWOn ja ATIS-työaseman välisen datayhdeyden ja toteuttivat ohjelmiston, joka emuloi ARWO-järjestelmää ja syöttää ATIS-työasemalle sen vaatimaa dataa.

Puretussa Sepeteuksentien lähetinasemassa sijainneet lähettimet tuli sijoittaa uudelleen. Lähettimille löytyikin selvitysten jälkeen uudet paikat. Uusi ATIS-lähetys saatiin aluksi koekäyttöön 5.4.2017 pienellä 15 mW teholla, ja parin päivän kuluttua lähetys oli taas täysin toiminnassa.

Rullaustien W asfaltointi

Malmin lentokenttäyhdistyksen ja Helsingin kaupungin väliseen sopimukseen kuului, että sorapintainen rullaustie W asfaltoidaan yhdistyksen toimesta. Tarjouskilpailun perusteella asfaltoijaksi valittiin Star-Asfaltti Oy, joka suoritti työn 24.5.2017. Uusi rullaustie sai keskilinjansa hiukan myöhemmin, 3.9.2017.

Syystalkoot

Talkoita pidettiin kahtena päivänä: 26.8.2017 ja 3.9.2017. Ensimmäisenä päivänä maalattiin käytöstä poistetun kiitotien ruksit, jotka olivat siihen saakka olleet metallikehyksiset, sekä kitkettiin kasvillisuutta rullaus- ja kiitotievalojen ympäristöstä. Toisena päivänä maalattiin rullaustien W keskilinja sekä muita rullaustiemerkintöjä.

Kunnossapito

Talvikunnossapitoa hoiti talven 2016-2017 aikana Malmin Lumikone Oy. Talvikautena 2017-2018 linkousta hankittiin lisäksi Maste Oy:ltä.

Lisäksi kesän niittotyöt suoritti ulkopuolinen yritys Georg Stjernberg.

Rikkoontuneita rullaus- ja kiitotievaloja vaihdettiin yhdistyksen vapaaehtoisvoimin. Vaativampia korkeajänniteasennustöitä sekä tuulipussin valojen vaihdon suoritti ulkopuolinen alan yritys.

Kenttäpäivystys

Helsinki-Malmi on yleisilmailukenttä, jossa liikennöiviltä ilma-aluksilta vaaditaan ennakkolupa (PPR, prior permission required). Lentokentällä toimii päivittäin 07–22 välisenä aikana kenttäpäivystäjä, joka mm. vastaa ennakkolupien myöntämisestä ja niiden seurannasta. Kenttäpäivystäjä kommunikoi ilma-alusten kanssa ja varmistaa osaltaan lentoturvallisuuden toteutumisen Helsinki-Malmin lentopaikalla. Lentopaikan pitolupa ja ilmailumääräys AGA M1-1 edellyttävät, että lentokentällä on paikalla rajoitetun radiopuhelimenhoitajan kelpoisuuden omaava henkilö pimeän aikaan lentokentän ollessa avoinna.

Ensimmäiset kenttäpäivystäjät aloittivat 1.1.2017 PPR-pyyntöjen manuaalisella hyväksynnällä puhelimitse. Aluksi PPR-järjestelmä oli Google Sheets -pohjainen. Järjestelmää ollaan kehitetty vuoden 2017 aikana automaattiseksi. Yhdistyksen oma, vapaaehtoisvoimin kehitetty PPR-järjestelmä saatiin valmiiksi heinäkuussa 2017. Järjestelmään kytkettiin kotimainen HelpostiLasku-laskutusjärjestelmä. Tämän jälkeen järjestelmää on kehitetty tarpeen mukaan.

Vapaaehtoisia kenttäpäivystäjiä oli kenttäpäivystäjälistalla seuraavasti:

1.1.2017         3                             31.1.2017       17
28.2.2017       22                           31.3.2017       30
30.4.2017       32                           31.5.2017       36
30.6.2017       35                           31.7.2017       35
31.8.2017       37                           30.9.2017       42
31.10.2017     29                           30.11.2017     42
31.12.2017     43

Malmin kokoisella kentällä tarve jatkuvasti paikalla olevalle henkilölle on huomattava. Erilaisia kyselyitä tulee useita päivässä, erityisesti ilmailijoilta. Ilmailutoimintaan liittymättömät ja vaativammat kysymykset ohjautuvat yleensä yhdistyksen puheenjohtajalle tai lentokentän päällikölle. Keskeisimmät yhteydenottokanavat ovat päivystäjäpuhelin 020 7545 129 sekä ns. operations-sähköposti ops@efhf.fi.

Suuresta päivystäjämäärästä huolimatta suurin osa päivystysvuoroista kasaantui pienen ydinjoukon harteille. Ongelmaa pyrittiin lievittämään uusien päivystäjien rekrytoinnin, tiedostuksen ja kenttäpäivystäjäiltojen avulla.

Lentokentän päällikkö

Lentokentän päällikkönä on 1.1.2017 alkaen toiminut Gun Gustavsson.

Ilma-alusten säilytystilat

Jo syksyllä 2016 oli tullut selväksi, että Helsingin kaupunki tulisi vuokraamaan Lentokonehalli 1:tä ainoastaan erilaiseen tapahtumakäyttöön lyhyen siirtymäajan jälkeen. Yhdistys jätti joulukuussa 2016 Helsingin kaupungille tarjouksen Lentokonehalli 1:n vuokraamisesta. Helsingin kaupunki vuokrasi hallin osissa Aeropole Oy:lle, BF Lento Oy:lle ja Joen Service Oy:lle. Vuokrasopimukset solmittiin aluksi 31.5.2017 asti. Vuokra-aikaa jatkettiin myöhemmin 31.8.2017 asti.

Helsingin kaupunki järjesti vuokratarjouskilpailun entisestä Patrian lentokonehallista. Lentokenttäyhdistys jätti kaupungille hallista vuokratarjouksen. Tarjouskilpailun voitti eniten tarjonnut Aeropole Oy.

Malmin lentokenttäyhdistys tarjoutui toistamiseen 17.5.2017 vuokraamaan Lentokonehalli 1:n kokonaisuudessaan Helsingin kaupungilta samalla neliöhinnalla, jolla halli oli vuokrattu silloisille vuokralaisille. Kaupunki hylkäsi yhdistyksen esittämän vuokratarjouksen.

Yksittäisten ilmailijoiden ja organisaatioiden kannalta ilma-alusten säilytystilan puute on suurin epävarmuustekijä kentän toiminnassa.

Operaatiot vuonna 2017

Lento-operaatioita oli vuonna 2017 Malmilla odotetun mukaisesti. Valtion toimintojen (lentokoulu Patrian ja Rajavartioston) osittainen siirtyminen Malmilta Pirkkalaan ja Helsinki-Vantaalle laski operaatioita edellisvuodesta odotetusti.

Trafin kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta laskukierroksessa samanaikaisesti olevien ilma-alusten enimmäismäärä rajattiin kahteen. Tämä toteutettiin laskukierrosten varauskalenterilla, jossa lentäjät voivat omatoimisesti tehdä laskukierrosvarauksia 15 minuutin lohkoissa. Jotta kalenterin käyttö saataisiin pysymään aisoissa, otettiin käyttöön myös viiden euron laskukierrosmaksu eli ns. slottimaksu.

Laskukierroksessa olevien ilma-alusten lukumäärän rajoittaminen sekä laskukierrosmaksun käyttöönotto laskivat läpilaskujen määrää huomattavasti edellisvuoteen verrattuna.

Kuukausi Lentoonlähtö Laskeutuminen Läpilasku Yhteensä Yhteensä (ICAO*)
Tammikuu 301 302 375 978 1 353
Helmikuu 491 488 658 1 637 2 295
Maaliskuu 555 562 803 1 920 2 723
Huhtikuu 676 680 830 2 186 3 016
Toukokuu 1 422 1 429 1 290 4 141 5 431
Kesäkuu 1 191 1 086 883 3 160 4 043
Heinäkuu 1 519 1 501 1 378 4 398 5 776
Elokuu 1 610 1 598 1 278 4 486 5 764
Syyskuu 1 330 1 324 823 3 477 4 300
Lokakuu 791 773 613 2 177 2 790
Marraskuu 415 415 318 1 148 1 466
Joulukuu 342 341 278 961 1 239
2017 10 643 10 499 9 527 30 669 40 196
*ICAO:n laskentatavassa yksi läpilasku lasketaan kahdeksi operaatioksi.

Yhdistyksen hallitus

Malmin lentokenttäyhdistyksen hallituksessa oli jäsenenä 1.9.2016 alkaen:

Niko Lamberg (puheenjohtaja)
Kalle Reunanen (varapuheenjohtaja)
Jussi Frisk
Timo Kasurinen
Pentti Lahti
Antti Laukkanen
Ville Repo
Erik Rosenlew

1.1.2017 Kalle Reunanen vahvisti jo syyskokouksessa ilmoittamansa mukaisesti jättävänsä hallitustehtävät. Varapuheenjohtajana vuoden 2017 alusta lähtien jatkoi Ville Repo.

Malmin lentokenttäyhdistyksen hallitus kokoontui seuraavasti:

1.9.2016–31.12.2016                        10 kertaa
1.1.2017–31.12.2017                        7 kertaa
Yhteensä 1.9.2016–31.12.2017      17 kertaa

Hallitus 2018

Syyskokouksessa 16.11.2017 valittiin hallitukseen kaudelle 1.1.–31.12.2018 seuraavat henkilöt:

Niko Lamberg (puheenjohtaja)
Pekka Aakko
Jussi Frisk
Timo Kasurinen
Antti Laukkanen
Ville Repo
Erik Rosenlew
Paavo Turtiainen

Talous

Liiketoimintamallin alustava suunnittelu aloitettiin ennen yhdistyksen perustamista. Lähtötilanne sisälsi lukemattomia avoimia kysymyksiä, paljon muuttujia sekä epävarmuutta. Kulupuolelle osattiin nimetä joitakin kulueriä, mutta uusi toimintaympäristö vaatimuksineen ja niistä aiheutuvine kustannuksineen oli vielä täysin määrittelemättä. Alusta alkaen näytti kuitenkin selvältä, että tonttivuokran osuus olisi selkeästi merkittävin yksittäinen kuluerä. Ensimmäinen konkreettinen askel kohti toteutunutta liiketoimintasuunnitelmaa oli, kun hallintomuodoksi valittiin rekisteröity yhdistys.

Oman erityispiirteen ensimmäisen vuoden tulo- ja menoarvion laatimiseen aiheutti, ettei vastaavanlaisesta lentokenttäoperoinnista vastaavanlaisissa olosuhteissa ollut ennakkotapausta. Muutaman eri parametreillä lasketun kassavirtalaskelman pohjalta vaikutti siltä, että mahdollinen liikevaihto olisi noin 250 000 euroa vuodessa. Kussakin mallissa liikevaihto koostui pääpiirteissään jäsenmaksuista, kausikorttimaksuista ja käyttömaksuista. Liiketoimintamallin idea oli kannustaa kentän käyttäjiä liittymään jäseneksi sekä koneen omistajia hankkimaan koneelleen kausikortti, saaden näitä vasten preemiota käyttömaksuissa. Kassavirtalaskelma antoi pohjan arvioida yhdistyksen taloudellisia resursseja toimia lentokenttäoperaattorina.

Alustavien keskustelujen pohjalta yhdistyksen oli varauduttava maksamaan markkinavuokraa vuokraamastaan alueesta. Suuntaa-antavaa lukua ei kuitenkaan ollut aluksi saatavilla, sillä vuokrattavan alueen kokonaispinta-ala oli määrittelemättä sekä vastaavaan tai vastaavan kaltaiseen käyttöön vuokrattujen alueiden vuokrissa oli hajontaa. Alustavien selvitysten pohjalta kuitenkin vaikutti, että yhdistyksen resurssit riittäisivät vuokraamaan markkinahinnalla noin 40 hehtaarin alueen, joka puolestaan olisi riittävän laaja ilmailumääräyksen AGA M1-1 mukaiselle lentokenttäoperoinnille.

Ajallisesti samaan aikaan yhdistys kävi neuvotteluja viranomaisten sekä Finavian kanssa niistä reunaehdoista, jotka yhdistyksen tulisi operoinnissaan täyttää. Näiden neuvottelujen edetessä pyrittiin selvittämään sitä palvelutasoa, jota yhdistyksen pitäisi tuottaa. Näin pyrittiin haarukoimaan operoinnin ja hallinnoinnin kustannuksia. Samalla yhdistys pyysi tarjouksia lentokenttäoperoinnin tukitoimista, kuten talvikunnossapidosta. Vaikka kulurakenne alkoi selkeytyä suunnitelmien tarkentuessa, tulo- ja menoarvioon päätettiin sisällyttää menopuolelle noin 10% varmuusmarginaali.

Syksyn 2016 aikana yhdistys kävi neuvotteluja myös hallisäilytystilan vuokraamisesta, mutta nämä neuvottelut eivät johtaneet sopimukseen.

Ensimmäisen tilikauden aikana yhdistys maksoi vuokravakuutta maanvuokrasta yhteensä 46 000 euroa.

Ennen vuoteen 2017 siirtymistä laskutusjärjestelmää ei saatu valmiiksi, joten toiminta aloitettiin väliaikaisilla järjestelyillä. Järjestelmän käyttöönoton viivästyminen tarkoitti, että alkuvuoden laskutus ja reskontra hoidettiin manuaalisesti, mikä lisäsi työkuormaa ja viivettä laskutukseen.

Helmikuussa 2017 otettiin käyttöön Yhdistysavain-jäsenrekisteri, joka automatisoi osaltaan jäsenmaksulaskutuksen ja reskontran. Samaa järjestelmää käytettiin myös muuhun laskutukseen kesään asti, jolloin automaattinen PPR-järjestelmä saatiin käyttöön ja kytkettyä uuteen laskutus- ja myyntireskontrajärjestelmään. Automaattijärjestelmän käyttöönoton myötä yhdistyksen laskutus on suoraviivaistunut ja nopeutunut erittäin hyvälle tasolle. Laskutus ja reskontra ovat nyt ajan tasalla, ja laskut lähtevät kuukausittain lentokentän käyttäjille. Kaikki tilikaudelle 2017 kohdistuvat myynnit on saatu laskutettua ja ne on kirjattu 31.12.2017 päättyneen tilikauden tuotoksi.

Tulo- ja menoarvion mukainen jäsenmäärä saavutettiin toisella vuosineljänneksellä ja kausikorttimyynti ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kumpikin hieman suunniteltua aiemmin. Käyttömaksut jäivät ensimmäisellä kaudella hieman alle suunnitellun, kuitenkin kokonaisliikevaihdon ollessa noin 5% suunniteltua parempi, johtuen mm. hieman suunniteltua suuremmasta jäsenmäärästä ja odotettua paremmasta kausikorttimyynnistä. Syksyllä 2017 yhdistys päättikin merkittävästi alentaa kausikorttien käyttäjähintoja.

Kokonaisuutena ensimmäinen toimikausi sujui hyvin. Liikevaihto kehittyi tarkasti budjetoidusti ja toiminnan kulut osoittautuivat hieman suunniteltua pienemmiksi. Ensimmäisellä tilikaudella yhdistyksellä oli vakaa kassavirta. Ensimmäisen tilikauden päättyessä yhdistys on velaton sekä yhdistyksellä on hyvä maksuvalmius.

Haetut tuet ja avustukset

Tilikauden aikana avustuksia haettiin Liikenne- ja viestintäministeriöltä, Museovirastolta sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Yhtään avustusta ei kuitenkaan myönnetty.

Kesäkuussa 2017 yhdistys haki TE-keskukselta yhden työntekijän palkkaamiseen palkkatukea, jota ei kuitenkaan myönnetty määrärahojen ollessa lopussa.