Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Malmin lentokenttäyhdistys ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Malmin lentokenttäyhdistys ry
Helsinki-Malmin lentoasema
00700 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Niko Lamberg, niko.lamberg@efhf.fi,  puh. +358 50 522 7535

3. Rekisterin nimi

Tämä seloste kattaa seuraavat Malmin lentokenttäyhdistys ry:n ylläpitämät rekisterit:

Malmin lentokenttäyhdistys ry:n jäsenrekisteri
Malmin lentokenttäyhdistys ry:n kausikorttirekisteri
Malmin lentokenttäyhdistys ry:n PPR-rekisteri
Malmin lentokenttäyhdistys ry:n laskutusjärjestelmä

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jättämällä jäsenhakemuksen, kausikorttitilauksen, PPR-pyynnön tai laskukierrosvarauksen Malmin lentokenttäyhdistys ry:lle rekisteröity antaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittely on tarpeen osapuolten välille syntyvän sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, laskutus sekä Helsinki-Malmin lentopaikan liikenteen ja turvallisuuden seuranta.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekistereihin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, ilma-aluksen rekisteritunnus sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja tallennetaan Avoine Oy:n ylläpitämään Yhdistysavain-pilvipalveluun, Billgo Oy:n ylläpitämään Helpostilasku.mobi -pilvipalveluun sekä Google LLC:n ja DigitalOcean, Inc:in ylläpitämiin palveluihin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).